İthal eşyasının GTIP'inin tespit edilmesi, şayet gerekiyorsa ithal için gerekli ön müsaadelerin alınması, ithal vesaikinin teslim alınmasından sonra ordino alınması, T.C. Gümrük beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşat ( ön tesbit ) yapılması, Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesinin yapılması, eksiklik hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarının tutturulması, tahakkuklarının yapılarak teminat veya parasının yatırılması, eşyanın talep edilen adrese teslimi, teşvik dosyalarıtamamlanmışsa kapatılması ve varsa teminatlarının çözülmesi, Gümrük vergi resim ve harçlarının hesaplanması ve müşteriye bildirilmesi ve ilgili saymanlıklara yatırılması, Transit ve fiktif antrepo işlemlerinin yapılması, Geçici ithalatta eşyanın girişinin yapılması, alınan müsaadelere uygun olarak, zamanında ve firmanın talimatı doğrultusunda çıkışının yapılması, Teminat Çözümü işlemlerinin yapılması, Gümrük tasdikli fatura, gümrük beyannamesi sureti, makbuz ve benzeri belgelerin en kısa sürede müşteriye tesliminin sağlanması, ithalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan sair bütün işlemlerin tamamlanması, ithalat konusu emtianın gerek duyulması halinde ilgili kimyagerlerce tahlil ettirilmesi, yine ilgili kuruluşlarda analizlerinin yaptırılması, raporlarının alınması vs. gibi işlemler şirketimizce titizlikle ve süratle yapılmaktadır.

Foto Galeri