İthalat Hizmetleri

İthal eşyasının GTIP'inin tespit edilmesi, şayet gerekiyorsa ithal için gerekli ön müsaadelerin alınması, ithal vesaikinin teslim alınmasından sonra ordino alınması, T.C. Gümrük beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşat ( ön tesbit ) yapılması, Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesinin yapılması, eksiklik hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarının tutturulması, tahakkuklarının yapılarak teminat veya parasının yatırılması, eşyanın talep edilen adrese teslimi, teşvik dosyalarıtamamlanmışsa kapatılması ve varsa teminatlarının çözülmesi, Gümrük vergi resim ve harçlarının hesaplanması ve müşteriye bildirilmesi ve ilgili saymanlıklara yatırılması, Transit ve fiktif antrepo işlemlerinin yapılması, Geçici ithalatta eşyanın girişinin yapılması, alınan müsaadelere uygun olarak, zamanında ve firmanın talimatı doğrultusunda çıkışının yapılması, Teminat Çözümü işlemlerinin yapılması, Gümrük tasdikli fatura, gümrük beyannamesi sureti, makbuz ve benzeri belgelerin en kısa sürede müşteriye tesliminin sağlanması, ithalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan sair bütün işlemlerin tamamlanması, ithalat konusu emtianın gerek duyulması halinde ilgili kimyagerlerce tahlil ettirilmesi, yine ilgili kuruluşlarda analizlerinin yaptırılması, raporlarının alınması vs. gibi işlemler şirketimizce titizlikle ve süratle yapılmaktadır.

İhracat Hizmetleri

İhrac eşyalarına ait G.T.İ.P. larının tespit edilmesi, şayet firmanızın üyeliği yoksa ilgili ihracat birliklerine üyelik kayıt işlemlerinin yaptırılması, İhracat rejiminde ve yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde varsa ilgili mercilerden ön müsaadelerinin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemlerin(Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi, ATR, EUR1, ve Menşei şahadetnamesi ülke durumuna göre Konsolosluk tasdik işlemleri) yapılması, şirketin talebi doğrultusunda, yapılacak ihracatın satış şartlarına göre gümrük müşaviri tarafından düzenlenecek vesaiklerinin banka veya şirketin talimatına göre eşyaların alıcısına ulaşmasının sağlanması, tüm evrakların tamamlanmasından sonra çıkış beyannamelerinin düzenlenmesi, ilgili gümrükten kabul ve tescil ettirilmesi, muayene ve tespitinin yapılması, yüklenen aracın gümrük işlemlerinin tamamlanması, şirketin talebi doğrultusunda, eşyanın beraberinde gidecek vesaikin nakliyeci firmaya teslim edilmesi, kapanmış çıkış beyannamelerinin ihracat nüshasının müşteriye teslim edilmesi, geçici ihracat işlemlerinin yapılması, ihracat işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemlerin yapılması, ihracat konusu eşyaların ilgili birimlerden gerekli görülen durumlarda analiz, ekspertiz gibi raporlarının varsa belgelerinin alınması vs. gibi işlemler şirketimizce yapılmaktadır.

Transit Hizmetleri

Transit ve Transit ticaret işlemlerinizde her türlü danışmalık ve lojistik hizmeti 7/24 tarafımızca sağlanmaktadır. Transit konusu emtia ile ilgili vesaiklerin temin edilmesi, emtianın G.T.İ.P.nin belirlenmesi, var ise müsaadelerinin alınması, beyanının hazırlanması ve gümrükte işleminin sonlandırılması, isteğe bağlı olarak emtianın sigortalanması ve ilgili gümrük idaresine veya ülkesine sevk işlemini gerçekleştirilmesi firmamızca itina ile yapılmaktadır. Gümrüklemede lojistik desteğimiz; Söz konusu eşyanın satın alma aşamasından itibaren teknik destek, ürüne ait tüm mevzuatın bildirimi, talep doğrultusunda uluslararası karayolu,havayolu ve denizaşırı taşıma işlemleri, malınızın istediğiniz veya yine talebiniz doğrultusunda belirleyeceğimiz depolama yerine alımı, kontrolü, işleminize en uygun gümrük rejiminin tespiti, alınması lüzumlu izin ve kontrol belgelerinin temini, işlemlerin her aşamasında bilgilendirme, hızlı ve doğru hizmet, proje taşımalarınıza özel operasyon ve en uygun maliyet.

Gümrükleme Hizmetleri

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Uygulamaları, İhracat Rejimi Uygulamaları,Transit Rejimi Uygulamaları, Gümrük Antrepo Rejimi İşlemleri, Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları, Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları, Serbest Bölge Uygulamaları, Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları, Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları, ATA karnesi İşlemleri, Devir işlemleri, Kontrol Belgesi İşlemleri, Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri, Bağlayıcı Tarife İşlemleri, Garanti Belgesi ve Muafiyet İşlemleri, İl Tarım ve Zirai Karantina İşlem Takip, TSE Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Tespiti, Posta, Kargo işlemleri, Muafiyet ve İstisna Uygulamaları, Fuar, Sergi Uygulamaları, Kota ve Gözetim Uygulamaları, Danışmanlık

Foto Galeri